Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Usprawnienia w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

komunikacja z klientem
Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi


Projekt "Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej" jest jednym z zadań w ramach projektu systemowego realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej w ramach Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału adm. rządowej, Priorytetu V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest realizowany przez firmę ResPublic sp. z o. o. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Inspektorat jest jednym z 75 urzędów administracji rządowej, które z własnej inicjatywy zgłosiły się do udziału w projekcie.

Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Planowane działania przyczynią się do jeszcze sprawniejszego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.

Etapy projektu

Etap 1. Przygotowanie i przeprowadzenie w Inspektoracie badania z zakresu komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Etap 2. Wsparcie we wdrożeniu usprawnieńna podstawie wypracowanych rekomendacji w obszarze komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym oraz autoewaluacji wdrożeń.
Termin realizacji projektu - 30.06.2015r.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie dla klientów Inspektoratu:
 • Możliwość obiektywnej oceny pracy Urzędników i Urzędu,
 • Wpływ na działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług co przekłada się na lepsze zaspokojenie własnych potrzeb i oczekiwań w Urzędzie,
 • Umożliwienie wpływu na korygowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości w obsłudze klientów zewnętrznych, poprzez eliminowanie wskazanych ich przyczyn.
 • Przyczynienie się do podniesienia jakości i standaryzacji usług w poszczególnych typach Urzędów.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie dla kierownictwa Inspektoratu:
 • Usprawnienie procesów komunikacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
 • Opracowanie narzędzi pozwalających na poprawę efektywności pracy Urzędu,
 • Otrzymanie raportu opisującego procesy zachodzące w Urzędzie, związane z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz zawierającego rekomendacje dotyczące rozwiązań, które można wdrożyć w Urzędzie w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Otrzymanie katalogu usług (po 1 dla każdego z 75 Urzędów) i karty usług (po 25 kart na każdy z 75 Urzędów),
 • Bezpośrednie wsparcie doradcze w trakcie wdrażania usprawnień,
 • Otrzymanie standardów obsługi klientów zewnętrznych dla 4 typów urzędów,
 • Otrzymanie raportu z autoewaluacji wdrożonych usprawnień,
 • Dostęp do utworzonej bazy najlepszych praktyk w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz możliwość wymiany doświadczeń między poszczególnymi Urzędami,
 • Podniesienie kompetencji (grup roboczych i kierownictwa) odpowiedzialnych bezpośrednio i pośrednio za część działań w projekcie.
W ramach projektu pracownicy Inspektoratu brali udział w szeregu warsztatów dotyczących m.in. badań satysfakcji klienta, zarządzania procesowego, intermentoringu, efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz standardów obsługi klienta zewnętrznego.

Opracowano na podstawie materiałów ResPublic sp. z o. o.