Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Skargi, wnioski i petycje - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub przez inspektora farmaceutycznego/pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji:

w każdy wtorek w godz. 13.00 - 15.00

W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego skargi,wnioski i petycje przyjmuje
Kancelaria Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 • bezpośrednio
 • listownie na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
  ul. Fabryczna 25
  90-341 Łódź
 • faxem na nr: 42 630-25-14
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@lwif.pl

Uwaga: do pisma należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór pobierzesz tutaj.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
 3. Ustawa o petycjach z 11 lipca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

UWAGA:

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.