Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Procedura przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Procedura przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Do wniosku o przeniesienie zezwolenia należy dołączyć:

 1. umowę potwierdzającą nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny;
 2. pisemne oświadczenie nabywcy apteki o przyjęciu wszystkich warunków zezwolenia o którego przeniesienie wnioskuje;
 3. tytuł prawny do lokalu apteki (np. umowa najmu, odpis z Księgi Wieczystej);
 4. oświadczenia wnioskodawcy – nabywcy apteki według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi www.lwif.pl tj.
  1. zakładka sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
  2. procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  3. wzory oświadczeń do pobrania.
  4. wzory oświadczeń–pliki (www.lwif.pl/pliki) stosownie do wniosku
   - wzory oświadczeń osoba fizyczna (farmaceuta),
   - wzory oświadczeń- spółka,
   - wzory oświadczeń – wspólnik, partner,
 1. w przypadku wskazania nowego farmaceuty na kierownika apteki po przeniesieniu zezwolenia imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17C ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wskazanego na kierownika apteki tj.:
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stażu pracy w aptece oraz ewentualnej specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej (dyplom specjalizacji), oświadczenie o zamiarze podjęcia się funkcji kierownika apteki,
 • oświadczenie kandydata na kierownika o tym, iż nie pełni on funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni, farmaceutycznej lub zrezygnuje z tych funkcji z chwilą otrzymania przez stronę zezwolenia na prowadzenie apteki.
 • stanowisko właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej wyrażające ocenę kandydata na kierownika apteki w zakresie rękojmi należytego jej prowadzenia w związku z art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne (np. opinia, zaświadczenie)
 1. oświadczenie kierownika o zobowiązaniu się podjęcia obowiązków kierownika w aptece po przeniesieniu zezwolenia (w przypadku dotychczasowego kierownika),
 2. oświadczenie wnioskodawcy, (w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka jawna/partnerska - każdego ze wspólników spółki) że nie wystąpił do innego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z wnioskiem o przeniesienie zezwolenia, udzielenie zezwolenia, jego zmianę oraz że nie toczy się przed innym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym postępowanie w tym zakresie.
 3. aktualne zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę (w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka jawna/partnerska –każdego ze wspólników spółki) prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, w trybie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
 4. oświadczenie wnioskodawcy, że apteka o której przeniesienie wnioskuje nie funkcjonuje, nie jest dostępna dla pacjentów od chwili nabycia przez wnioskodawcę przedsiębiorstwa.


Opracował Radca prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.