Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)- dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny z siedzibą w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 25, reprezentowany przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Sposoby kontaktu z administratorem:
 1. listownie - 90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25
 2. telefonicznie - 42 630-21-71/79
 3. elektronicznie - poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
  http://www.lwif.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza
  lub  na adres e-mail: sekretariat@lwif.pl oraz kancelaria@lwif.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)

Inspektorem ochrony danych osobowych w WIF w Łodzi jest p. Monika Teodorczyk.

Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem.
Kontakt z IODO - 42 630-21-71/79 lub kancelaria@lwif.pl

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań państwowej inspekcji farmaceutycznej  wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być uprawnione z mocy prawa podmioty i instytucje administracji publicznej.


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami posiadają Państwo:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
 2. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  Adres UODO - 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Prawo do usunięcia danych osobowych, przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz związane z realizacją zadań WIF w Łodzi jest obligatoryjne. Pozostałe dane,  wykraczające poza obowiązkowy zakres, podawane są dobrowolnie.