Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Deklaracja dostępności - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi


Wojewódzki  Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 23.01.2013 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.01.2013 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.07.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Martą Kwiatkowską,  e-mail: marta.kwiatkowska@lwif.pl ,  tel. +48 42 630-21-71/79.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz dogodny sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku, w którym siedzibę ma  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi  znajduje się od strony ul. Przędzalnianej. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Pomieszczenia biurowe ulokowane są na III, IV i V piętrze.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Inspektoratu.
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną lub pracownikiem Inspektoratu pod nr tel. 42 630-21-71/79, e-mail: kancelaria@lwif.pl.

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, zatrzymującą się między piętrami, na które prowadzą schody. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Inspektoratu pod nr tel. 42 630-21-71/79, adres e-mail: kancelaria@lwif.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym. 
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Raporty o stanie dostępności:

Raport WIF w Łodzi
Raport WIF w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski
Raport WIF w Łodzi Delegatura Sieradz
Raport WIF w Łodzi Delegatura Skierniewice