Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Kompetencje WIF - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

 • pełni funkcje kierownika wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Organem administracji publicznej jest w tym przypadku Wojewoda, który zadania z zakresu Inspekcji Farmaceutycznej wykonuje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydającego decyzje administracyjne w imieniu Wojewody,
 • wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie i przepisach odrębnych,
 • w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej jest organem pierwszej instancji,
 • powoływany i odwoływany przez wojewodę na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • kieruje wojewódzkim inspektoratem farmaceutycznym,
 • dysponuje środkami specjalnymi, będącymi środkami finansowymi Inspekcji Farmaceutycznej uzyskiwanymi ze świadczenia usług w zakresie analizy farmaceutycznej, na podstawie regulaminu środków specjalnych oraz zgodnie z rocznym planem finansowym środków specjalnych,
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) wydaje decyzje w zakresie:
 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
 • usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • unieruchomienia apteki, punktu aptecznego lub innej placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi
 • wstrzymania na terenie swojego działania obrotu określonej serii produktu leczniczego, w razie ustalenia iż produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym.
 • wycofania z obrotu produktu leczniczego znajdującego się wyłącznie na obszarze jego działania w razie stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym
 • zwolnienia zakładów opieki zdrowotnej z obowiązku prowadzenia apteki szpitalnej
 • zwolnienia apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. Z 2003r. Nr 24, poz. 198).
 • Na wniosek WIF sąd orzeka o przepadku na rzecz Skarbu Państwaśrodków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorówgrupy I-R zabezpieczonych przez organy ścigania lub organy celne.
 • WIF stwierdza że przedsiębiorca występujący o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających,substancji psychotropowych lub prekursorów grypy I-R zapewnia warunki produkcji i obrotu zabezpieczające przed użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów objętych zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub celach innych niż określone w wydanym zezwoleniu.
 • WIF stwierdza, że przedsiębiorca występujący o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami grypy I-R zapewnia warunki obrotu uniemożliwiające użycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów objętych zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub do celów innych niż określone w wydanym zezwoleniu.
 • WIF wydaje zgody na posiadanie w celach medycznych I-N, II-N, III-N, II-P, III-P, IV-P dla ZOZ-ów bez aptek szpitalnych, zakładów leczniczych dla zwierząt, lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską.
 • WIF sprawuje nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów będących produktami leczniczymi.


Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2004-06-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2456