Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Opis procesu wydawania decyzji administracyjnej na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

  1. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Kpa).
  2. Wystąpienie strony z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego - złożenie wniosku do właściwego organu inspekcji - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zgodnie z kompetencjami oraz wniesienie opłaty skarbowej.
  3. Po złożeniu wniosku i dokumentacji następuje ich wstępna analiza i ocena. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji wzywa się wnioskodawcę do dokonania uzupełnienia braków w ciągu siedmiu dni zgodnie z art. 64 Kpa.
  4. Po ewentualnym uzupełnieniu dokumentacji następuje wszczęcie postępowania administracyjnego.
  5. W trakcie prowadzenia postępowania zgodnie z osobną procedurą można dokonać inspekcji, zasięgnąć opinii innego organu. W razie stwierdzenia braków strona może zostać wezwana do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji.
  6. Po stwierdzeniu usunięcia wszystkich uchybień dokumentacja poddana zostaje szczegółowej analizie i przygotowywany jest projekt decyzji.
  7. Wydanie decyzji.


Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2004-06-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3263