Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Zgłaszanie wad jakościowych produktów leczniczych - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Zgłaszanie wad jakościowych produktów leczniczych

Zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w  formie  pisemnej  na  formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347 ze zm.)

Zgłaszający (kierownik apteki, działu farmacji lub punktu aptecznego)  zabezpiecza produkt leczniczy, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, w ten sposób, że umieszcza produkt leczniczy lub jego pozostałości, w tym opakowania, w trwale zamkniętym opakowaniu z napisem "produkt leczniczy zabezpieczony - podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych". W przypadku gdy produkt leczniczy nie znajduje się w posiadaniu zgłaszającego, składa on pisemne oświadczenia o przyczynach braku posiadania produktu leczniczego lub jego pozostałości, w tym opakowania

Wzór zgłoszenia podejrzenia braku spełniania wymogów jakościowych produktu leczniczego/wyrobu medycznego – PDF/DOC

Reklamacje dotyczące produktów leczniczych należy zgłaszać do hurtowni farmaceutycznych, w których został one nabyte, w sposób wskazany przez daną hurtownię.