Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że wszystkie zmiany koncesji (obecnie zezwoleń) na prowadzenie apteki i punktów aptecznych, w tym wydane przez ówczesnego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Krajowego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi, zgodnie z dyspozycją art. 99 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Ponadto Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nadzorując działalność aptek ogólnodostępnych sprawdza czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki a występujący o jego zmianę, spełnia wymagania konieczne do jej uzyskania w przypadku zmiany zezwoleń w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną lub partnerską. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawdza czy spełnione zostały przesłanki wymienione zarówno w art. 101 z wyłączeniem punktu 6 jak również w art. 99 ust.3, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Do zmian zezwoleń o których mowa powyżej należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o zmianę zezwolenia np. w związku z przekształceniem spółki,
  2. Nr KRS lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki wnioskodawcy (jedynym przedmiotem działalności spółki winno być prowadzenie apteki ogólnodostępnej – zgodnie z klasyfikacją PKD),
  3. Zaświadczenia o posiadaniu przez każdego ze wspólników/partnerów tworzących spółkę prawa wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez radę okręgowaej izby aptekarskiej której farmaceuta jest członkiem
  4. Niezbędne oświadczenia* umieszczone w BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego Łodzi (do pobrania - zakładka Pliki).

*Oświadczenia składa wnioskodawca czyli spółka przekształcona oraz wspólnicy lub partnerzy spółki będącej wnioskodawcą

W świetle powyższego oceniając spełnienie warunków koniecznych do uzyskania zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie sprawdzał czy nie zostały naruszone przepisy antykoncentracyjne i czy spółka, jej wspólnicy i partnerzy nie prowadzą więcej niż 4 apteki na terenie kraju.


W pozostałych przypadkach dotyczących m.in. zmiany:
- nazwiska zezwoleniobiorcy,
- adresu prowadzonej działalności,
- nazwy apteki,
zmiany zezwolenia dokonywane są na dotychczasowych zasadach.