Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Rozporządzenia - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wykaz wybranych rozporządzeń do ustawy Prawo farmaceutyczne.
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa (Dz. U. Nr 219, poz.1847),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U .Nr 224, poz.1882),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek (Dz. U. Nr 161, poz. 1339),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (Dz. U. Nr 193, poz. 1626),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego (Dz. U. Nr 193, poz. 1627),
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 listopada 2002r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (Dz. U. Nr 193, poz. 1628),
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (Dz. U. Nr 223, poz. 1881),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2001r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1936),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej (Dz. U. Nr 208, poz. 1777),
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000),
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 157, poz. 1316),
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych (Dz. U. Nr 76, poz. 682),
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196),
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 157, poz. 1317),
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831),
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 144, poz.1216),
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566),
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002r. w sprawie w odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126. poz. 1082),
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778),
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565),
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531),
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338),
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz.1395),
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz. 1337),
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. Nr 211, poz. 1797),
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 113, poz. 989),
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1729),
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 21, poz. 185).