Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania postanowienia o wpisie do rejestru działów farmacji szpitalnej - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Dokumenty, które należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi lub jego Delegaturach w celu uzyskania postanowienia o wpisie do rejestru działów farmacji szpitalnej prowadzonych zgodnie z art. 107 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo farmaceutyczne:

 1. Wniosek o utworzenie w podmiocie leczniczym działu farmacji szpitalnej ze wskazaniem kierownika działu, profilu szpitala, liczby łóżek, numeru telefonu, adresu e-mail, godzin czynności. Wniosek powinien być podpisany przez organ uprawniony do reprezentacji podmiotu.
  Do wniosku należy dołączyć:
 1. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk CEIDG.
 2. Wydruk wpisu do Księgi Rejestrowej Wojewody.
 3. Opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu (kserokopia poświadczona za  zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata na kierownika działu farmacji szpitalnej tj.:
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika (druk do pobrania)
 • świadectwa pracy potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy,
 • opinia właściwej miejscowo Okręgowej Rady Aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, w sprawie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.
  z 2021 r. poz. 974 ze zm.)
  .

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby wskazanej na stanowisko kierownika działu farmacji szpitalnej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, a oświadczenie kierownika winno być oryginałem.

 1. Opis lokalu na dział farmacji szpitalnej z określeniem:
 • powierzchni, usytuowania lokalu, dostępności do lokalu, oświetlenia naturalnego i sztucznego, wykończenia ścian i podłóg, systemu wentylacji, umeblowania (stoły, szafy, regały, metalowe szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania  środków odurzających i substancji psychotropowych), wyposażenia technicznego (lodówki lub szafy chłodnicze, termometry i higrometry), systemu ogrzewania.
 1. Plan pomieszczeń.

Proszę również zapoznać się z Komunikatem Nr 3 z 2011r. Głównego Inspektora Farmaceutycznego adres: www.gif.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się ze st. insp. mgr farm. Marzeną Klimczak pod nr tel. 42 630-21-71