Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Decyzja nr 1/WS/2006 (dot. Polopiryny C)

Decyzja nr 1/WS/2006 (dot. Polopiryny C)

Drukuj
1 2 3
 
Łódź, dnia 15 listopada 2006r.       
        ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
              
FŁ-II-4063-2/2006


DECYZJA Nr 1/WS/2006
 
ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 15 listopada  2006r.


    Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze zgłoszeniem podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego

  1. Wstrzymuję w obrocie i stosowaniu na terenie województwa łódzkiego produkt leczniczy:

           Polopiryna C tabl. musujące
           seria: 40806 ;  termin ważności: 08.2008
          
           nazwa i adres wytwórcy – podmiotu odpowiedzialnego:

           Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.
           83-200 Starogard Gdański ul. Pelpińska 19

       
Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi oraz Delegatury WIF w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęły zgłoszenia  z dwóch aptek ogólnodostępnych, że pacjenci zwrócili do aptek w/w produkt leczniczy w związku ze zmianą zabarwienia części tabletek z białej na brązową - brunatną.

Ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że w/w produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.) postanowiłem wstrzymać jego obrót i stosowanie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 121 ust. 1 w/w ustawy Prawo farmaceutyczne oraz art. 104 § 1 Kpa, postanowiłem jak na wstępie.

Pouczenie

    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.Łódzki Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny

Romuald BoguszewskiOtrzymują:
1. Wytwórca:
    Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.
    ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
2. Główny Inspektor Farmaceutyczny
    ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa,
3. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku
    ul. Chmielna 54/57, 80-748 GdańskDo wiadomości:
1. - Apteka ogólnodostępna
    ul. Kasprzaka 27, 91-078 Łódź
    - Apteka ogólnodostępna
    97-438 Wola Wiązowa 13 gm. Rusiec
2. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
    Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
    ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
3. Delegatury Inspekcji z terenu woj. łódzkiego
4. Hurtownie farmaceutyczne z terenu woj. łódzkiego

Data wytworzenia : 2006-11-15 Autor : Artur Nowaczyńsk Data publikacji : 2006-11-16 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyńsk Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator