wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
Regulamin organizacyjny
ZATWIERDZAM

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego dnia 24.07.2009r. opracowany na podstawie:

-   Aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego WIF w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego dnia 24.12.2010r.

-      Zarządzenia Nr 1/2013 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 marca 2013r. zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego dnia 09.05.2013r.

-      Zarządzenia Nr 2/2015 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 1 września 2015r. zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego dnia 24.09.2015r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

FARMACEUTYCZNEGO

w Łodzi

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zwany dalej “Inspektoratem” stanowi aparat pomocniczy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zwanego dalej “Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym”.

 

2. Inspektorat działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U.
z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”,

2)    ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.),

3)    innych obowiązujących przepisów odnoszących się do Inspekcji Farmaceutycznej, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.124 z późn. zm.),

4)    Statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 116/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi,

5)    niniejszego regulaminu organizacyjnego.

6)    Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 199/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 30.06.2010r.

 

3.    Inspekcja Farmaceutyczna wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej
w Województwie Łódzkim.

 

4.    Zwierzchnikiem Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w województwie łódzkim jest Wojewoda Łódzki.


§ 2

 

1.  Inspektorat obejmuje swoim działaniem województwo łódzkie.

 

2.  Siedzibą Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Inspektoratu jest miasto Łódź.

 

3.  Inspektorat prowadzi działalność finansową według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych.

 

II. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej

 

§ 3

 

1.  Do podstawowych zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy nadzór nad jakością
i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się
w aptekach, punktach aptecznych, placówkach obrotu pozaaptecznego, działach farmacji szpitalnej przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych; kontrolowanie obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 – zwanych substancjami kontrolowanymi będącymi, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne produktami leczniczymi.

 

2. Zadania określone w ust. 1 pracownicy Inspektoratu wykonują poprzez:

 

1)  egzekwowanie od jednostek sektora farmaceutycznego pełnej realizacji regulacji prawnych określających zasady wprowadzania do medycznego wykorzystania na terenie RP produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

2)  kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

3) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu,

4)  kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,

5)  kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych
w aptekach,

6) kontrolowanie właściwego oznakowania produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,

7)  kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
i prekursorami kategorii 1, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

8)  współpracę z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w dziedzinie farmacji,

9)  nadzór nad uprawami i niszczeniem upraw konopi włóknistych i maku,

10)  opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny, oraz placówkę obrotu pozaaptecznego; opiniowanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych
i prekursorów kategorii 1,

11)  współpracę z samorządem aptekarskim oraz lekarskim,

12)  prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, działów farmacji szpitalnej oraz punktów aptecznych,

13)  zbieranie informacji dotyczących braku dostępności produktów leczniczych,

14)  wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być odbywany staż,

15)  wykonywanie czynności administracyjnych mających na celu:

a)  wydawanie dla potrzeb organu zezwalającego postanowień i opinii:

-     stwierdzających, że przedsiębiorca występujący o wydanie zezwolenia zapewnia właściwe warunki produkcji i obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

-     o przydatności lokalu na prowadzenie apteki, punktu aptecznego,

b)  udzielenie, odmowę udzielenia, zmianę, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego,

c)  opiniowanie przydatności lokalu na placówkę obrotu pozaaptecznego,

d)  prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

e)  wydawanie decyzji w zakresie: wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych na terenie województwa łódzkiego,

f)   wydawanie decyzji w zakresie wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego z terenu woj. łódzkiego towarów którymi obrót jest niedozwolony.

g)  wydawanie decyzji w zakresie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych,

h)  prowadzenie postępowań w sprawie tworzonych działów farmacji szpitalnej
w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych

i)    wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej wobec osoby lub podmiotów stosujących produkty lecznicze nieodpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym lub produkty lecznicze w odniesieniu do których upłynął termin ważności,

j)    wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej wobec osoby lub podmiotów, które prowadzą wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta,

16)     pobieranie w ramach państwowej kontroli planowej produktów leczniczych wytypowanych przez Głównego Inspektora zgodnie z harmonogramem,

17)     tworzenie i prowadzenie na platformie P2 Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych,

18)     prowadzenie w formie elektronicznej rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestru udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej,

19)     kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy
z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 

III. Struktura organizacyjna

 

§ 4

1.  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny kieruje pracą Inspektoratu, sprawuje nadzór
i kontrolę funkcjonalną nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych oraz reprezentuje Inspektorat na zewnątrz.

 

2.  Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki
za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

3.  Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

 

4.  Jeżeli Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie może pełnić obowiązków służbowych jego zadania i kompetencje w pełnym zakresie przejmuje zastępca,
a w przypadku jego braku lub nieobecności upoważniony inspektor farmaceutyczny.

 

5.  Pracą Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi kierują ich kierownicy, mający kwalifikacje inspektorów farmaceutycznych,

 

6.  Główny Księgowy Inspektoratu kieruje sekcją finansowo-księgową, posiada wykształcenie wymagane dla Głównego Księgowego ustawą o finansach publicznych.

§ 5

 

1.  W skład aparatu pomocniczego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1)     Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi:

a)    dział nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi,

b)    dział nadzoru nad obrotem pozaaptecznym produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi,

c)    sekcja finansowo-księgowa,

d)    dział prawny

e)    stanowisko pracy do spraw pracowniczo-organizacyjnych,

f)     stanowisko pracy do spraw administracyjnych,

g)    stanowisko pracy do spraw archiwizacji dokumentacji,

h)   stanowiska pracy do spraw biurowych,

i)     stanowisko informatyka,

 

2)     Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi-Delegatura w Piotrkowie Tryb.,

3)     Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Delegatura w Sieradzu,

4)     Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach.

 

2.  Terytorialny zasięg działania jednostek wymienionych w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do regulaminu.

 

3.  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może doraźnie zlecać inspektorom farmaceutycznym – w tym kierownikom delegatur wykonanie zadań Inspekcji Farmaceutycznej poza obszarem ich działania określonym w załączniku do regulaminu.

 

4.  Strukturę organizacyjną delegatur odpowiednią dla potrzeb miejscowych określa Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

 

5.  Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi
w formie graficznej stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

 

§ 6

 

1.  Na podstawie art. 117 ustawy Prawo farmaceutyczne w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi ma siedzibę Inspektor ds. Wytwarzania wskazany pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26.06.2003r. znak: GIF-DD-58a/03.

 

2.  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny organizuje miejsce pracy umożliwiające wykonywanie zadań przez inspektora ds. wytwarzania, a także pokrywa koszty jego utrzymania związane z wykonywaniem czynności administracyjnych.

 

3.  Koszty, o których mowa w ust. 2 finansowane są ze środków publicznych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Wojewody Łódzkiego.

 

 

IV. Zakresy czynności i obowiązków

 

§ 7

 

1.     W imieniu Wojewody Łódzkiego zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie i przepisach odrębnych wykonuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jako kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej

 

2.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej na terenie woj. łódzkiego jest organem pierwszej instancji w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych. Organem odwoławczym jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

 

3.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie ustalonym w ustawie:

1)     wydaje decyzje administracyjne dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego.

2)     wydaje decyzje administracyjne o wstrzymaniu na terenie województwa obrotu
i stosowania określonego produktu leczniczego oraz o wycofaniu
z obrotu i stosowania, a także zniszczenia produktu leczniczego w przypadkach określonych w ustawie,

3)     nakazuje w drodze decyzji administracyjnej, w razie stwierdzenia naruszenia warunków przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,

4)     nakazuje unieruchomienie apteki albo innej placówki obrotu produktami leczniczymi w przypadku, jeżeli naruszenia, o których mowa w pkt 3 mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

5)     dokonuje w drodze decyzji administracyjnej zwolnienia apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P,

6)     wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wobec osoby lub podmiotów stosujących produkty lecznicze nieodpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym lub produkty lecznicze w odniesieniu do których upłynął termin ważności,

7)     wyraża zgodę i wydaje zezwolenia w zakresie wynikającym z ustawy oraz przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

8)     wydaje decyzje w zakresie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych,

9)     stwierdza w drodze postanowienia, że przedsiębiorca występujący o wydanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia, zapewnia właściwe warunki produkcji i obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wynikające z ustawy oraz przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

10)  wnioskuje do Sądu o przepadek na rzecz Skarbu państwa środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w przypadku gdy nie zostało wszczęte postępowanie karne,

11)  dba o doskonalenie zawodowe pracowników, w szczególności inspektorów farmaceutycznych.

12)  wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wobec osoby lub podmiotów, które prowadzą wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta,

 

4.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może udzielać pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań
i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej.

 

5.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w przypadku osób wystawiających recepty, które nie są osobami uprawnionymi wydaje ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej recepty zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikacyjnymi recepty „Rpw” nierefundowane

 

§ 8

 

1.  Do obowiązków kierowników delegatur należy w szczególności:

1)    organizowanie pracy,

2)    dążenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędnych do wykonywania przydzielonych im zadań i obowiązków,

3)    nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań podstawowych, załatwianiem spraw przez pracowników,

4)    kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej,

5)    podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy
i poprawy jej efektywności oraz zwiększania odpowiedzialności pracowników za wykonywanie powierzonych im zadań.

 

2.  Kierownicy delegatur odpowiadają bezpośrednio przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym za organizację pracy w kierowanych przez nich jednostkach, należyte wykonywanie zadań określonych w regulaminie dla tych jednostek oraz za załatwianie spraw na podstawie udzielonych im imiennych upoważnień.

 

3.  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przydziela kierownikom delegatur oraz pracownikom indywidualne zakresy czynności określające ich zadania, obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

 

§ 9

 

1.  Działalność podstawową w Inspektoracie wykonują pracownicy działów,
a w delegaturach Kierownicy Delegatur w oparciu o stanowiska pracy.

 

2.  Do zakresu działania działu nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi należy
w szczególności:

1)     kontrolowanie działalności aptek i punktów aptecznych w zakresie zakupu, przechowywania, oznakowania, sporządzania i wydawania produktów leczniczych w tym leków recepturowych, leków aptecznych, produktów homeopatycznych i wyrobów medycznych,

2)     kontrolowanie warunków lokalowych aptek i punktów aptecznych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe,

3)     pobieranie do badań jakościowych leków recepturowych i leków aptecznych sporządzanych w aptekach, analiza wyników badań, przygotowywanie decyzji
w tym zakresie,

4)     nadzór nad przerobem, przechowywaniem i wydawaniem z aptek środków odurzających, substancji psychotropowych i preparatów zawierających prekursory kategorii 1,

5)     opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub punkt apteczny,

6)     kontrolowanie właściwego oznakowania i informacji produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,

7)     prowadzenie w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego postępowania dotyczącego udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego,

8)     prowadzenie spraw dotyczących:

a)  wydania decyzji zwalniającej aptekę z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz prowadzenia rejestru zwolnień,

b)  akceptacji rozpoczęcia działalności apteki lub punktu aptecznego.

9)     prowadzenie rejestru aptek i punktów aptecznych,

10)  współpraca z samorządem aptekarskim w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty,

11)  prowadzenie w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego postępowania i przygotowywania decyzji dotyczącej unieruchomienia apteki lub punktu aptecznego,

12)  prowadzenie ewidencji zgłoszeń powierzenia zastępstwa kierownika apteki oraz innych wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych jednostek,

13)  opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

14)  pozyskiwanie informacji o obrocie i stanie posiadania przez apteki określonych produktów i wyrobów,

15)  rejestrowanie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,

16)  prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego czynności dotyczących zabezpieczenia produktów leczniczych (zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe) lub prekursorów kategorii 1 przeznaczonych do unieszkodliwienia,

17)  prowadzenie postępowań w sprawie tworzonych działów farmacji szpitalnej
w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych

18)  kontrolowanie działów farmacji szpitalnej.

 

3.  Do zakresu działania działu nadzoru nad obrotem pozaaptecznym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi należy w szczególności:

1)     kontrolowanie placówek obrotu pozaaptecznego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przychodni i gabinetów weterynaryjnych,

2)     kontrolowanie właściwego oznakowania i informacji produktów leczniczych
i wyrobów medycznych,

3)     opiniowanie przydatności lokalu na placówkę obrotu pozaaptecznego, która wydaje produkty lecznicze bez recepty lekarskiej,

4)     pobieranie do badań jakościowych prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych, analiza wyników badań, przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

5)     nadzór nad uprawami i niszczeniem upraw konopi włóknistych i maku,

6)     zbieranie informacji dotyczących braku dostępności produktów leczniczych,

7)     prowadzenie spraw dotyczących:

-       wydawania zezwoleń na stosowanie w celach przemysłowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,

-        przygotowywanie zezwoleń dla placówek naukowych w celu stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów
kategorii 1,

-        przygotowywania zgód na zakup produktów leczniczych zawierających środki odurzające grupy I-N, II-N, III-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, III-P i IV-P zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii.

8)  współdziałanie z inspekcją weterynaryjną, inspekcją sanitarną i innymi służbami na podstawie zawartych porozumień oraz innymi jednostkami w zakresie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi,

9)  udział w przeprowadzaniu kontroli i wykonywaniu innych zadań wynikających
z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi wspólnie z działem nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi oraz Delegaturami Inspektoratu,

10)  prowadzenie wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych jednostek,

11)  opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

12)  prowadzenie w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego postępowania i przygotowania decyzji dotyczącej unieruchomienia placówki obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi bądź jej części,

13)  prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego czynności dotyczących zabezpieczenia produktów leczniczych (zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe) lub prekursorów kategorii 1 przeznaczonych do unieszkodliwienia.

14)  nadzór nad stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie
z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.

 

§ 10

 

1. Do zakresu działania sekcji finansowo-księgowej należy w szczególności:

1)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)    prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o finansach publicznych,

3)    opracowywanie planów finansowych oraz harmonogramu wydatków i dochodów jednostki,

4)    sporządzanie bilansu,

5)    sprawowanie kontroli wewnętrznej nad wykorzystaniem środków budżetowych oraz inwestycyjnych,

6)    sporządzanie sprawozdawczości budżetowej obowiązującej Inspektorat,

7)    ewidencja syntetyczna i analityczna dowodów księgowych,

8)    rozliczanie delegacji służbowych, składek ZUS i innych,

9)    rozliczanie podatku dochodowego pracowników Inspektoratu z Urzędem Skarbowym, sporządzanie deklaracji PIT i VAT,

10) sporządzanie list płac oraz list zasiłków chorobowych,

11) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji,

12)  prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

13)  prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

14)  prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,

15)  obsługa programów komputerowych użytkowanych w sekcji finansowo-księgowej,

16)  sporządzanie opisów stanowisk pracy,

17)  prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

18)  prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

2. Do zakresu działania działu prawnego należy w szczególności:

1)    przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa farmaceutycznego w działalności Inspektoratu,

2)    przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych, umów, upoważnień oraz innych dokumentów prawnych,

3)    udzielanie opinii i porad prawnych w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników Inspektoratu,

4)    współudział w prowadzeniu postępowań w sprawie naruszenia przepisów dotyczących reklamy aptek i punktów aptecznych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

5)    współudział w prowadzeniu postępowań w sprawie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek i punktów aptecznych do hurtowni
i innych podmiotów

6)    wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej wynikających
z przepisów o radcach prawnych, w tym przygotowywanie pism,

7)    informowanie o zmianach obowiązujących aktów prawnych w zakresie działalności Inspektoratu,

8)    występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

9)    współudział w przygotowywaniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi,

10) współudział w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym
w administracji.

 

3. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw pracowniczo-organizacyjnych należy w szczególności:

1)    przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,

2)    prowadzenie ewidencji osobowej,

3)    prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników,

4)    prowadzenie, przechowywanie i uzupełnianie akt osobowych pracowników Inspektoratu,

5)    opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych,

6)    prowadzenie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym między innymi: urlopy wypoczynkowe, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy oraz ewidencja delegacji służbowych,

7)    sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dot. zatrudnienia,

8)    prowadzenie wykazów pracowników uprawnionych do nagród jubileuszowych,

9)    prowadzenie rejestru okresowych badań lekarskich pracowników

10) prowadzenie spraw socjalnych,

11) prowadzenie spraw organizacyjnych Inspektoratu.

 

4. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw administracyjnych należy
w szczególności:

1)    obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,

2)    współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego zgodnie
z Procedurą Inspekcyjną Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

3)    prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia oraz wszelkich zmian w zezwoleniach na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego,

4)    przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego w ograniczonym zakresie,

 

5)    przygotowywanie decyzji wstrzymujących, wycofujących produkty lecznicze we współpracy z inspektorem farmaceutycznym,

6)    przygotowywanie pism Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,

7)    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania akceptacji na stanowisko kierownika apteki oraz aptek do odbywania stażu przez studentów,

 

5. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw archiwizacji dokumentacji należy
w szczególności:

1)    archiwizowanie na bieżąco dokumentacji Inspektoratu oraz nadzór nad prowadzoną archiwizacją w Delegaturach,

2)    prowadzenie archiwum akt,

3)    gromadzenie aktów prawnych,

4)    prowadzenie ewidencji skarg, odwołań, wniosków i petycji oraz księgozbioru,

5)    przygotowywanie pism zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

6)    przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do zniszczenia.

 

6. Do zakresu działania stanowisk pracy do spraw biurowych należy w szczególności:

1)    prowadzenie i obsługa Kancelarii w Inspektoracie zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz z przepisami k.p.a.,

2)    organizacja pracy kancelaryjnej w Inspektoracie,

3)    przyjmowanie i rejestrowanie skarg, wniosków i petycji,

4)    realizacja przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

5)    obsługa centrali telefonicznej w Inspektoracie zgodnie z wytycznymi zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,

6)    prowadzenie spraw gospodarczych Inspektoratu,

7)    prowadzenie rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
i punktów aptecznych z terenu woj. łódzkiego,

8)    tworzenie archiwum elektronicznego zezwoleń i zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,

9)    prowadzenie spisu numerów aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych
z terenu woj. łódzkiego,

10) prowadzenie ewidencji powiadomień przedsiębiorców prowadzących działalność objętą zezwoleniem,

11) wystawianie i ewidencja delegacji służbowych oraz imiennych upoważnień dla inspektorów farmaceutycznych do przeprowadzania czynności kontrolnych,

 

7. Do zakresu działania stanowiska pracy informatyka należy w szczególności:

1)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy w Inspektoracie i Delegaturach,

2)    instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń komputerowych,

3)    usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym serwisom,

4)    prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami komputerowymi oraz wyposażeniem w sprzęt komputerowy,

5)    organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspektoratu
w zakresie obsługi programów komputerowych,

6)    wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w tym prowadzenie rejestrów,

7)    instalowanie i aktualizacja systemu informacji prawnej Legalis,

8)    administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.

9)    tworzenie i prowadzenie na platformie P2 Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

10) przekazywanie i aktualizowanie danych w systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie uzyskanych koncesji, wymaganych przez art. 67 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o swobodzie działalności gospodarczej

11) administrowanie Elektroniczną Skrzynką Podawczą na Platformie ePUAP,

12) nadzór nad wdrożeniem oraz obsługą systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

 

§ 11

 

Delegatury realizują zadania Inspekcji Farmaceutycznej określone w § 3 z wyłączeniem zadań wymienionych w ust. 2 pkt 13, pkt 15 lit. b, d, e, f, g, pkt 16, pkt 17 i pkt 18.

 

V.   Tryb działania

 

§ 12

 

1.     Inspektorat w Łodzi oraz jego jednostki terenowe wykonują zadania określone
w ustawie na podstawie rocznych planów pracy (ilościowych) ustalonych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz podejmują kontrole doraźne, jeżeli wymagają tego okoliczności.

 

2.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ustala plany pracy jednostek organizacyjnych Inspektoratu opierając się na wskazanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego kierunkach działania i zaleceniach doraźnych. Ponadto wykonuje kontrole doraźne na zlecenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

3.     Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje Wojewodzie Łódzkiemu
i Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu roczne informacje o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w terminie do 15 stycznia roku następnego, a także na ich żądanie, bieżące wyjaśnienia o swej działalności na obszarze województwa.

§ 13

 

1.     Na system kontroli Inspektoratu składa się kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

 

2.     Kontrola wewnętrzna organizacji, funkcjonowanie i współdziałanie delegatur komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy sprawowana jest przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i obejmuje ona w szczególności:

1)  realizację zadań wynikających z aktów normatywnych,

2)  rzetelność i terminowość załatwiania indywidualnych spraw obywateli.

 

3.     Kontrola zewnętrzna prowadzona jest zgodnie z art. 37 au ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego do pobierania prób produktów leczniczych do badań jakościowych z podmiotów, dla których jest on organem zezwalającym.

 

4.     Kontrole przeprowadzane są w oparciu o sporządzony roczny plan kontroli, przekazywany Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do dnia 31 stycznia roku objętego planem kontroli.

§ 14

 

1.     Dokumenty w sprawach zezwoleń oraz wnioski w innych indywidualnych sprawach powinny być przyjmowane w każdej jednostce organizacyjnej Inspektoratu niezależnie od terytorialnego zasięgu działania określonego w załączniku do regulaminu.

 

2.     Sprawy przyjmowane z innego terenu niż określony w załączniku do regulaminu jako właściwego, do których rozpatrzenia konieczna jest znajomość warunków miejscowych oraz sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powinny być niezwłocznie przekazywane do załatwienia według właściwości.

 

3.     Pisma wychodzące z Inspektoratu podpisuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jego zastępca, kierownik delegatury lub pracownik upoważniony przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

 

4.     Sposób postępowania z korespondencją wpływającą do Inspektoratu oraz aktami spraw reguluje instrukcja kancelaryjna.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

Zmian w regulaminie dokonuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, a zatwierdza je Wojewoda Łódzki.

§ 16

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Łódzkiego i po podaniu treści regulaminu do wiadomości pracowników.

 

 Data stworzenia : 2013-01-23 17:11 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-23 17:11 Osoba udostępniająca na stronie : LWIF Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-31 15:50 Osoba modyfikująca : Artur Nowaczyński
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO