Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Pismo z 24.11.2005r. dot. naruszenia warunków prowadzenia apteki w sprawie przeprowadzania badań densytometrycznych w aptekach ogólnodostępnych

Pismo z 24.11.2005r. dot. naruszenia warunków prowadzenia apteki w sprawie przeprowadzania badań densytometrycznych w aptekach ogólnodostępnych

Drukuj
1 2 3
Komunikat 1
Łódź, dnia 24 listopada 2005r.
       ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
90-703 Łódź ul. Legionów 62/64

FŁ-II-4012-52/06

                                                                        Farmaceuci – właściciele aptek
                                                                        Przedsiębiorcy prowadzący
                                                                        apteki ogólnodostępne
                                                                        Kierownicy aptek ogólnodostępnych
                                                                        z terenu woj. łódzkiego    W związku ze stwierdzeniem przez inspektorów farmaceutycznych przeprowadzania m.in. badań densytometrycznych w lokalach aptek ogólnodostępnych Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku przestrzegania art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.). Zgodnie z art. 86 w/w ustawy apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2, a obejmujących:
  1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
  2. sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin;
  3. sporządzanie leków aptecznych;
  4. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
W przytoczonych przepisach przeprowadzanie badań densytometrycznych nie zostało wymienione.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi zwraca uwagę przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, że wyrażenie zgody na przeprowadzanie badań densytometrycznych oraz udzielanie porad i wypisywanie recept przez lekarzy specjalistów w lokalu apteki stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.) do przestrzegania, której zobowiązani są zarówno przedsiębiorcy, jak i kierownicy aptek. Świadome i celowe postępowanie wbrew przepisom ustawy wskazuje na utratę przez przedsiębiorcę rękojmi należytego prowadzenia apteki, co w konsekwencji prowadzić może do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia udzielonego zezwolenia na prowadzenie apteki.

W przypadku stwierdzenia, że w aptece dokonuje się badań densytometrycznych i faktycznego prowadzenia praktyki lekarskiej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadamiać będzie ponadto Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o stwierdzonych naruszeniach prawa przez kierowników aptek.

Łódzki Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi
Romuald Boguszewski

Data wytworzenia : 2013-01-24 14:04 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2006-05-16 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator