wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
Informacje o przetargach

przetarg publiczny (zbieranie ofert) na sprzedaż osobowego samochodu służbowego marki Ford Escort 1.6 KAT

Drukuj
1 2 3
 
Przetarg zakończony.
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

ogłasza przetarg publiczny (zbieranie ofert) na sprzedaż osobowego samochodu służbowego marki

Ford Escort 1.6 KAT, benzyna – rok prod. 1998,
hatchback, 5-drzwiowy,
przebieg – ok. 142.000 km

wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, elektryczne szyby,
2 x poduszka powietrzna, elektryczne ustawianie świateł

cena wywoławcza brutto 1.700 zł. 


Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz numer telefonu kontaktowego;
 2. dane identyfikacyjne oferenta: seria i nr dowodu osobistego, nazwa organu wydającego dowód osobisty, NIP, REGON;
 3. oferowaną cenę;
 4. zobowiązanie do zapłaty ceny w drodze jednorazowej wpłaty na konto sprzedającego po potrąceniu kwoty wadium złożonego przez nabywcę na poczet ceny;
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Zapoznanie się ze stanem przedmiotu przetargu możliwe będzie codziennie  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a (po uprzednim zgłoszeniu się do pok. 305 IIIp. tel. (44) 649-65-36).

Wadium
 • Przed upływem terminu składania ofert oferent zobowiązany jest, na okres związania ofertą, wnieść wadium  w wys. 10% ceny wywoławczej samochodu wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy NBP O/O Łódź 47 1010 1371 0009 8313 9120 0000,
 • wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
 • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Składanie ofert
Oferty z załączonym dokumentem potwierdzającym wniesienie wadium należy składać w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta na zakup samochodu Ford Escort” w kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 25, III piętro, nie później niż do dnia 30.06.2011r. do godz. 16.00. Przetarg zostaje zakończony z chwilą wpłynięcia pierwszej zgodnej z wymaganiami oferty..
Złożona oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie organizatora.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w informacji o wymaganiach jakim powinna odpowiadać oferta podanych na wstępie ogłoszenia, lub są one nie kompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 • komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu oferty.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

Organizator  przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Do przeprowadzenia przetargu stosuje się przepisy  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są  jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761).

Zdjęcie Ford Escort
Zdjęcie Ford Escort

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ul. Legionów 62/64
Ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu marki

POLONEZ CARO 1,6 Kat. – rok prod. 1998, Limuzyna 5-drzwiowa
cena wywoławcza brutto zł. 6.100,-

Przetarg odbędzie się 31.08.2004r. o godz. 13.30 w siedzibie Inspektoratu w Łodzi.
Oferty należy składać do dnia 31.08.2004r. do godziny 13.00 w kancelarii – pok. nr 2, tel. 630-21-71, 630-21-79.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Inspektoratu w dniu przetargu do godz. 13.00 .
Wadium w przypadku nie przyjęcia oferty zwracamy, przy przyjęciu oferty – zaliczone zostanie w poczet ceny.
Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 08.00 - 10.00 w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Piotrków Trybunalski, ul.Sienkiewicza 16a (po uprzednim zgłoszeniu się do pok. 305 IIIp. tel. (44) 649-65-36).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.


Przetarg z powodu braku ofert nie został roztrzygnięty.

 


Ogłoszenie nieaktualne.

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ul. Legionów 62/64
Ogłasza nowy przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu marki

POLONEZ CARO 1,6 Kat. – rok prod. 1998, Limuzyna 5-drzwiowa
cena wywoławcza brutto zł. 5.100 ,-

Przetarg odbędzie się 14.09.2004r. o godz. 13.15 w siedzibie Inspektoratu w Łodzi.
Oferty należy składać do dnia 14.09.2004r. do godziny 13.00 w kancelarii – pok. nr 2, tel. 630-21-71, 630-21-79.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Inspektoratu w dniu przetargu do godz. 13.00.
Wadium w przypadku nie przyjęcia oferty zwracamy, przy przyjęciu oferty – zaliczone zostanie w poczet ceny.
Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 08.00 - 10.00 w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Piotrków Trybunalski, ul.Sienkiewicza 16a (po uprzednim zgłoszeniu się do pok. 305 IIIp. tel. (44) 649-65-36).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 


Data wytworzenia : 2013-01-24 17:29 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2011-05-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator

Data stworzenia : 2013-01-24 11:45 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-24 11:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-04 17:46 Osoba modyfikująca : Administrator
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO